Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024 | 09:49
Αρχική Αττική Ανατολική Αττική Προσλήψεις 23 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

Προσλήψεις 23 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

newsroom |

Με σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας για τις ανάγκες του έργου διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου

Την προκήρυξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής για την πρόσληψη συνολικά 23 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, γνωστοποίησε η αντιπεριφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Πρόκειται για προσλήψεις που αφορούν το έργο της διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου στην Ανατολική Αττική.

Αναλυτικότερα:

Γνωστοποιούμε την προκήρυξη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 4: «Αρχαιολογικές έρευνες για την διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής» του ενταγμένου στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έργου με τίτλο: «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης τη σύμβασης έως την ολοκλήρωση του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ Αρχαιολόγοι 4Περιοχές αρχαιολογικών εργασιών στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
ΤΕ Μηχανικοί με εξειδίκευση στην αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στο σχεδιασμό αρχαιολογικών ευρημάτων    1
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων    2
ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης (Συντήρηση Έργων Τέχνης)  1
ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες  15

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση log.efaanat@culture.gr

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563, εσωτ.110),

γ) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ. 210.3240563.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 11.3.2021.

Για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία πρόσληψης, η υποβολή θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (Α’ 75), τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα (και σκαναρισμένα για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης.

Αναλυτικά η προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται στη θέση: Αρχική \ Ενημέρωση \ Θέσεις Εργασίας \ Θέσεις Άλλων Φορέων, ήτοι: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=38618:prokiryksi-epistimonikoy-prosopikoy-kai-loipon-eidikotiton-me-symvasi-ergasias-idox&catid=260&Itemid=270

Τελευταία Νέα